Polityka prywatności

1. Informacje og�lne.

 • Operatorem� Serwisu www.superdent.szczecin.pl jest Super-Dent
 • Serwis� realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u�ytkownikach i ich zachowaniu w� nast�puj�cy spos�b:
  • Poprzez� dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez� zapisywanie w urz�dzeniach ko�cowych pliki cookie (tzw.� "ciasteczka").
  • Poprzez� gromadzenie log�w serwera www przez operatora hostingowego.

2. Informacje w formularzach.

 • Serwis zbiera� informacje podane dobrowolnie przez u�ytkownika.
 • Serwis mo�e� zapisa� ponadto informacje o parametrach po��czenia (oznaczenie czasu, adres� IP)
 • Dane w� formularzu nie s� udost�pniane podmiotom trzecim inaczej, ni� za zgod�� u�ytkownika.
 • Dane podane w� formularzu mog� stanowi� zbi�r potencjalnych klientów, zarejestrowany przez� Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony� Danych Osobowych.
 • Dane podane w� formularzu s� przetwarzane w celu wynikaj�cym z funkcji konkretnego formularza,� np w celu dokonania procesu obs�ugi kontaktu� handlowego.
 • Dane podane w� formularzach mog� by� przekazane podmiotom technicznie realizuj�cym niekt�re� us�ugi z kt�rymi Operator Serwisu w� tym zakresie wsp�pracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 • Serwis� korzysta z plik�w cookies.
 • Pliki cookies� (tzw. "ciasteczka") stanowi� dane informatyczne, w szczeg�lno�ci pliki� tekstowe, kt�re przechowywane s� w urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika Serwisu i� przeznaczone s� do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies� zazwyczaj zawieraj� nazw� strony internetowej, z kt�rej pochodz�, czas� przechowywania ich na urz�dzeniu ko�cowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem� zamieszczaj�cym na urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika Serwisu pliki cookies oraz� uzyskuj�cym do nich dost�p jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies� wykorzystywane s� w nast�puj�cych celach:
  • tworzenia� statystyk, kt�re pomagaj� zrozumie�, w jaki spos�b U�ytkownicy Serwisu� korzystaj� ze stron internetowych, co umo�liwia ulepszanie ich struktury i� zawarto�ci;
  • utrzymanie� sesji U�ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi�ki kt�rej U�ytkownik nie musię na ka�dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa� loginu i has�a;
  • okre�lania� profilu u�ytkownika w celu wy�wietlania mu dopasowanych materia��w w sieciach� reklamowych, w szczeg�lno�ci sieci Google.
 • W ramach� Serwisu stosowane s� dwa zasadnicze rodzaje plik�w cookies: "sesyjne" (session� cookies) oraz "sta�e" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s� plikami� tymczasowymi, kt�re przechowywane s� w urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika do czasu� wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy��czenia oprogramowania� (przegl�darki internetowej). "Sta�e" pliki cookies przechowywane s� w� urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika przez czas okre�lony w parametrach plik�w� cookies lub do czasu ich usuni�cia przez U�ytkownika.
 • Oprogramowanie� do przegl�dania stron internetowych (przegl�darka internetowa) zazwyczaj� domy�lnie dopuszcza przechowywanie plik�w cookies w urz�dzeniu ko�cowym� U�ytkownika. U�ytkownicy Serwisu mog� dokona� zmiany ustawie� w tym zakresie.� Przegl�darka internetowa umo�liwia usuni�cie plik�w cookies. Mo�liwe jest tak�e� automatyczne blokowanie plik�w cookies Szczeg�owe informacje na ten temat zawiera� pomoc lub dokumentacja przegl�darki internetowej.
 • Ograniczenia� stosowania plik�w cookies mog� wp�yn�� na niekt�re funkcjonalno�ci dost�pne na� stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies� zamieszczane w urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog�� by� r�wnie� przez wsp�pracuj�cych z operatorem Serwisu reklamodawc�w oraz� partnerów.
 • Zalecamy� przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby pozna� zasady� korzystania z plik�w cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google� Analytics
 • Pliki cookie� mog� by� wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg�lno�ci sie� Google, do� wy�wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u�ytkownik korzysta z� Serwisu. W tym celu mog� zachowa� informacj� o �cie�ce nawigacji u�ytkownika� lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie� informacji o preferencjach u�ytkownika gromadzonych przez sie� reklamow� Google� u�ytkownik mo�e przegl�da� i edytowa� informacje wynikaj�ce z plik�w cookies� przy pomocy Narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 • Informacje o� niekt�rych zachowaniach u�ytkownik�w podlegaj� logowaniu w warstwie serwerowej.� Dane te s� wykorzystywane wy��cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu� zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs�ugi �wiadczonych us�ug hostingowych.
 • Przegl�dane� zasoby identyfikowane s� poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog� podlega�:
  • czas� nadej�cia zapytania,
  • czas wys�ania� odpowiedzi,
  • nazw� stacji� klienta - identyfikacja realizowana przez protok� HTTP,
  • informacje o� b��dach jakie nast�pi�y przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL� strony poprzednio odwiedzanej przez u�ytkownika (referer link) - w przypadku� gdy przej�cie do Serwisu nast�pi�o przez odno�nik,
  • informacje o� przegl�darce u�ytkownika,
  • Informacje o� adresie IP.
 • Dane powy�sze� nie s� kojarzone z konkretnymi osobami przegl�daj�cymi strony.
 • Dane powy�sze� nie s� wykorzystywane jedynie dla cel�w administrowania serwerem.

5. Udost�pnienie danych.

 • Dane� podlegaj� udost�pnieniu podmiotom zewn�trznym wy��cznie w granicach prawnie� dozwolonych.
 • Dane� umo�liwiaj�ce identyfikacj� osoby fizycznej s� udost�pniane wy��czenie za zgod�� tej osoby.
 • Operator mo�e� mie� obowi�zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa�nionym� organom na podstawie zgodnych z prawem ��da� w zakresie wynikaj�cym z ��dania.

6. Zarz�dzanie plikami cookies - jak w praktyce wyra�a� i cofa� zgod�?

 • Je�li� u�ytkownik nie chce otrzymywa� plik�w cookies, mo�e zmieni� ustawienia� przegl�darki. Zastrzegamy, �e wy��czenie obs�ugi plik�w cookies niezb�dnych dla� proces�w uwierzytelniania, bezpiecze�stwa, utrzymania preferencji u�ytkownika� mo�e utrudni�, a w skrajnych przypadkach mo�e uniemo�liwi� korzystanie ze stron� www
 • W celu� zarz�dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni�ej przegl�dark� internetow�/system i post�puj zgodnie z instrukcjami:

Super-Dent

materiały i sprzęt stomatologiczny

ul. Ks. Barnima III 21 LU 2
71-437 Szczecin


tel./fax 091-484-90-32

© 2008- Super-Dent All rights reserved | Polityka prywatności | Projekt i wykonanie IFG Design